Oudere boeken van de Christengemeenschap

 • Bronnen van cultisch handelen
  Cultus loopt als een rode draad door de ontwikkeling van de mensheid, vanaf de vroegste culturen tot op de dag van vandaag. In dit boek komen elementen uit geschiedenis, theologie en geesteswetenschap samen om het ontstaan en de metamorfose van verschillende cultusvormen te laten zien. Niet alleen de bronnen en de ontwikkeling van cultus en sacrament, maar ook hun betekenis voor mens, aarde en geestelijke wereld komen aan de orde.
  Auteur: Bastiaan Baan
  Uitgever: Christofoor
  229 pagina’s
  9789060386385
  oktober 2010
  € 10,00 excl. verzendkosten

 

 

 

 

 

 • Bronnen van het Christendom
  Drie zelfstandige auteurs, Bastiaan Baan, Christine Gruwez en John van Schaik, hielden gezamenlijk een reeks van voordrachten over de bronnen van het christendom, waarvan dit boek het resultaat is. Uitgaande van de apostelen Petrus, Paulus en Johannes is gepoogd, deze drie stromingen in het christendom te volgen tot hun oorsprong, waarbij de auteurs zich afvragen uit welke inspiratiebron deze apostelen putten. In de eerste drie hoofdstukken wordt gezocht naar de voorchristelijke bronnen. Vervolgens worden de drie apostelen in hun eigen aard en karakteristiek beschreven. In de derde reeks van hoofdstukken worden de – voornamelijk esoterische – stromingen van petrinisch, paulinisch en johanneïsch christendom in de eerste eeuwen gevolgd. Wie de verbanden tussen deze vormen van het christendom zoekt, zal herkennen dat elk van deze drie de andere vormen aanvult en nodig heeft om de werkelijkheid van Jezus Christus te benaderen.
  Auteur: Bastiaan Baan C. Gruwez
  Co-auteur: J. van Schaik
  Uitgever: Christofoor
  175 pagina’s
  9789062388875
  november 2007
  € 10,00 excl. verzendkosten

 

 • Op weg naar jezelf
  Het woord ‘biecht’ is door de eeuwen heen tot een belast woord geworden. Telkens opnieuw zou geprobeerd moeten worden er een nieuwe inhoud aan te geven. Aan de hand van enkele bijbelteksten laat de auteur zien waar de kiem ligt voor een nieuwe vorm van biechten waarin de mens weer een weg tot zichzelf kan vinden. Maarten de Gans plaatst het sacrament van de biecht in het geheel van de zeven sacramenten, zonder voorbij te gaan aan de traditie waarin de sacramenten zich in de loop der eeuwen hebben ontwikkeld.
  Auteur: Maarten de Gans
  Uitgever: Uitgeverij Christofoor
  9789062380831
  29 pagina’s
  januari 1999
  € 7,50 excl. verzendkosten

 

 

 

 

 •  Zo meen ik dat jij ook bent
  Vele normen verschuiven. Wat het huwelijk betreft is de snelheid waarmee normen veranderen zó groot, dat zelfs het begrip norm daardoor zinloos wordt. Het monogame huwelijk dat het gehele leven standhoudt is nog slechts op twintig procent van de huwelijken van toepassing. Zijn bepaalde aspecten van het ’traditionele’ huwelijk verouderd of misschien aan vernieuwing toe? Of staan we met de idee of het ideaal van het monogame huwelijk pas aan het begin van een ontwikkeling, waarvan de volle verwerkelijking eerst in een verre toekomst ligt? In zeven hoofdstukken geeft de auteur aanzetten tot een andere kijk op de vormen van het huwelijk, de relatie man-vrouw, en de verschillende vormen van liefde. Zijn behandeling naar inhoud en vorm van het sacrament van de huwelijkswijding in de Christengemeenschap laat dit sacrament zien in een grote, kosmische dimensie, als een bouwsteen voor het grote huwelijk tussen hemel en aarde; en daarmee een bouwsteen voor een nieuwe aarde, het Nieuwe Jeruzalem, zoals beschreven in de Openbaring van Johannes: De heilige stad, nederdalend uit de hemel, van God, toebereid als een bruid die voor haar man getooid is.

 

Auteur: Maarten Udo de Haes
Uitgever: Uitgeverij Christofoor
9789062383436
55 pagina’s
januari 1999
€ 10,00 excl. verzendkosten

 

 • Kijk op een kerk
  Kijk op een kerk is een uitstekend boek voor iemand die net kennisgemaakt heeft met de Christen-gemeenschap, maar ook voor degenen die een compleet overzicht willen krijgen van deze kerk.

Auteur: E. Huidekoper
Uitgever: Uitgeverij Christofoor
176 pagina’s
9789062383429
januari 1999
€ 16,50 excl. verzendkosten

 

 

 

 

 

 

 • Kennismaking met de christengemeenschap
  De Christengemeenschap is in 1922 gesticht met de medewerking van Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, als beweging tot religieuze vernieuwing. Ze streeft ernaar de basiswaarheden van het christelijk geloof een nieuwe en levende inhoud te geven. De antroposofische inzichten zijn hierbij behulpzaam. Deze kerk kent geen leerregels in de traditionele zin: de mens is een mondig wezen en ‘geloven op gezag’ past niet meer bij deze tijd. De zeven sacramenten worden gezien
  als een geldige ordening in het religieuze leven en staan centraal.
Auteur: Otilia Broekers
9789491748004
104 pagina’s
2013
€ 10,00 excl. verzendkosten

 

 

 

 

 • Grenservaringen – Christuservaringen Er lijkt vanaf de vorige eeuw een kentering in het menselijk bewustzijn plaats te vinden. Alsof er naast de zintuiglijke indrukken ruimte gaat ontstaan voor indrukken van hogere aard. Steeds meer mensen nemen overledenen waar, kinderen die geboren gaan worden en wezens die zij herkennen als hun engel. Maar ook de centrale drager van het christendom, Christus zelf, lijkt voor een toenemend aantal mensen ervaarbaar en soms ook waarneembaar te worden.Siegwart Knijpenga heeft dit gebied nader onderzocht door met een groot aantal mensen te spreken of te corresponderen. Hij vond een brede waaier aan indrukken die reiken van meer algemene ‘grenservaringen’, via zeer persoonlijke, innerlijk beleefde steun of troost naar concrete waarnemingen van Christus.Omdat hierdoor een nieuwe toegang tot het christendom lijkt te ontstaan, heeft de auteur zijn onderzoek via deze publicatie in bredere kring kenbaar willen maken.
  Auteur: Siegwart Knijpenga
  Uitgever: Cichorei
  160 pagina’s
  9789081679992
  november 2012
  € 16,50 excl. verzendkosten

 

 • Op je wenken bediend Onze menselijke geest leeft van geestelijk voedsel. Maar waar krijg je dat? En hoe krijg je dat zodat het ook smaakt?
  Siegwart Knijpenga laat in dit boek zien dat dit voedsel je dagelijks wordt aangereikt, van buitenaf en van binnenuit meestal onverwachts en verrassend.
  Siegwart Knijpenga (1935) groeide tot zijn twaalfde jaar op in Rotterdam. Daarna volgde hij het bovenbouwonderwijs van de Haagse Vrije School. Tijdens zijn militaire dienst koos hij voor de studie aan het seminarie van de Christengemeenschap in Stuttgart (Duitsland).
  Als gemeentegeestelijke werkte hij in Hamburg (1962-1965), Zeist (1965-1986) en Amsterdam (1986-2001). Vanaf 2007 is hij in Alkmaar werkzaam. Van 2001 tot 2007 was hij bewindsdrager voor Nederland en Vlaanderen.
  Vanaf zijn veertigste jaar ontstond de behoefte aan een zelfstandiger doorwerking van de religieuze inhouden. De resultaten hiervan vonden onder andere hun neerslag in zijn publicaties.
  Hij is getrouwd en heeft met zijn vrouw Katarina vier kinderen en zeven kleinkinderen.

 

Auteur: Siegwart Knijpenga
Uitgever: Cichorei
104 pagina’s
9789081679923
maart 2011
€ 14,50 excl. verzendkosten

 

 • Opkomst van het Christendom in de lage landen Ontwikkelingen verlopen in golven. Dat geldt ook voor de opkomst van het christendom in de Lage Landen. Hiervan zien we de eerste golf in de zevende en achtste eeuw. Gedurende die tijd ontmoetten een zevental religieuze stromingen elkaar in Vlaanderen en Nederland. Uit dat spanningsveld en de onderlinge wisselwerking vormden zich de eerste christelijk kernen. Deze ontstaansgeschiedenis lijkt ons taalgebied op het lijf geschreven te zijn. Openheid naar buiten en vaardigheid in ontmoeten zijn hier te lande sterke kwaliteiten. In de achtste en negende eeuw verschijnen er bovendien eerste sporen van de Nederlandse taal. Staan we hiermee in deze eeuwen aan de oorsprong van de Vlaams-Nederlandse cultuur? Naar dit laatste heeft de auteur gezocht. Hij ziet het huidige christendom weliswaar in een golfdal terechtkomen maar daarbij ook in de aanzet naar een nieuwe opgaande beweging. Hij schreef dit boek met de vraag: welke oorsprongswaarden van toen kunnen ons nu opnieuw inspireren?
Auteur: Siegwart Knijpenga
Uitgever: Cichorei
182 pagina’s
9789081679916
2011
€ 19,50 excl. verzendkosten

 

 • Hedendaagse religieuze ervaring In november 2012 verscheen onder de regie en met het commentaar van Siegwart Knijpenga een bundeling van negentig bijdragen van verschillende zijden met als titel Grenservaringen – Christuservaringen. In die opzet moest de auteur zich begrenzen, ter wille van de duidelijkheid van het thema. Sommige bijdragen met een sterk eigen kleur konden daarom niet opgenomen worden. Ook verdubbelingen van een bepaald thema moesten worden vermeden en met bijdragen van een specifiek intern karakter uit zijn eigen werkterrein moest hij spaarzaam zijn. Omdat echter die genoemde bijdragen vaak een krachtige inbreng hadden, heeft hij deze alsnog bijeengebracht in deze uitgave. Zij verruimen aanmerkelijk het beeld dat in Grenservaringen – Christuservaringen kon worden geschetst.

Auteur: Siegwart Knijpenga
Uitgever: De Christengemeenschap
77 pagina’s
2013
€ 10,00 excl. verzendkosten

 

 

 • Driewaardig leven De kern van het christelijke geloof ligt in de verhouding van de mens tot de Drie-eenheid, tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze Drie-eenheid is de grondwaarde van de christelijke cultus en wordt in de Bijbel voornamelijk in het evangelie volgens Johannes beschreven. Toch moet in onze tijd gevraagd worden of dit religieuze beginsel ook beleefbaar en herkenbaar is in de directe persoonlijke ervaring. En hoe vanuit deze Drie-eenheid ‘waardig’ kan worden geleefd en gehandeld. De religieus gestemde mens kan in de natuur de goddelijke Vader ervaren. In de intermenselijke processen kan hij de goddelijke Zoon beleven. In zijn ideeën kan hij de Heilige Geest leren kennen. Wie met deze drie waarden omgaat, leeft driewaardig.  De auteur verwacht van dit laatste een eigentijdse vernieuwing van de religiositeit. Het hierboven geschetste grondbeginsel heeft Knijpenga aan de hand van concrete voorbeelden beschreven.
Auteur: Siegwart Knijpenga
Uitgever: Cichorei
128 pagina’s
9789491748219
2014
€ 16,50 excl. verzendkosten

Ga naar bestellen.